Lesson Prices at Girton

TypeHead Pro - Alan FletcherAssistant Pro - Dean
30 minutes£27.50£24
45 minutes£35NA
60 minutes£55£45
2 hours£100NA
5 x 30 minutes£125£119
5 x 60 minutes£250NA
6 x 60 minutesNA£250
10 x 60 minutes£500NA
Elite Junior ProgrammeAvailable on ContactNA

Pro teaching girton